Noteikumi un nosacījumi

KULINA Group, a.s. vispārīgie Noteikumi un nosacījumi, spēkā no 2022. gada 1. novembra

I. Pamata noteikumi

Šie vispārējie Noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā “noteikumi”) regulē attiecības starp pirkuma līguma pusēm - pārdevēju KULINA Group, a.s., uzņēmuma reģistrācijas numurs: 26155559, PVN maksātāja numurs: 26155559, reģistrēts Prāgas municipālās tiesas Uzņēmumu reģistrā ar B sadaļas ierakstu 6384 (turpmāk tekstā “Pārdevējs” vai “Kulina”) un Pircēju (turpmāk tekstā “Pircējs”) virtuves un galda piederumu, kā arī mājas, biroja un dārza tehnikas un piederumu tirdzniecības jomā.

Izveidojot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, kuru neatņemama sastāvdaļa ir Saziņa pirms pirkuma līguma noslēgšanas, Sūdzību izskatīšanas noteikumi, Personas datu apstrādes noteikumi un Informācija par piegādes metodēm, un piekrīt to spēkā esošajai redakcijai un piemērošanas nosacījumiem pasūtījuma veikšanas brīdī. Šiem noteikumiem un nosacījumiem tiek pievērsta pietiekama uzmanība pirms Pircējs veic pasūtījumu, un Pircējam ir iespēja iepazīties ar tiem.

Pārdevējs

KULINA Group, a.s., adrese: Výtvarná 1023/4, 161 00 Prāga 6, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 26155559, ir uzņēmums, kas reģistrēts Prāgas municipālās tiesas Uzņēmumu reģistrā ar B sadaļas ierakstu 6384 un nodarbojas ar virtuves piederumu un galda piederumu pārdošanu patērētājiem un uzņēmumiem.

Pircējs

Pircējs:

saskaņā ar šiem noteikumiem, persona, kas ir patērētājs vai uzņēmējs, vai juridiska persona.

 1. a) patērētājs - persona, kas slēdz un izpilda līgumu ārpus savas uzņēmējdarbības vai jebkuras citas uzņēmējdarbības aktivitātes. Tā ir privātpersona vai juridiska persona, kas pērk produktus vai izmanto pakalpojumus mērķim, kas nav uzņēmējdarbība saistībā šādiem produktiem vai pakalpojumiem.
 2. b) uzņēmējs - persona, kas veic neatkarīgu algotu darbību uz sava rēķina un uz savu atbildību saskaņā ar tirdzniecības licenci vai līdzīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ar nolūku to darīt regulāri un gūt peļņu. Patērētāju aizsardzības nolūkos un citiem mērķiem uzņēmējs ir arī jebkura persona, kas slēdz līgumus, kuri attiecas uz uzņēmējdarbību, ražošanu vai līdzīgu darbību, vai neatkarīgi veic savu profesionālo darbību, vai persona, kas darbojas uzņēmēja vārdā vai uzdevumā. Noteikumu nolūkos uzņēmējs ir persona, kas savas uzņēmējdarbības laikā darbojas saskaņā ar iepriekšējo teikumu. Ja Pircējs pasūtījumā norāda sava uzņēmuma reģistrācijas numuru, tas atzīst, ka līgumattiecībās ar Pārdevēju Pircējs tiek uzskatīts par uzņēmēju un uz to attiecas noteikumi uzņēmējiem.

II. Saziņa pirms pirkuma līguma noslēgšanas pircējiem, kas ir uzskatāmi par patērētājiem

 1. Pircēja pienākums ir samaksāt pirkuma cenu pirms piegādes saskaņā ar pirkuma līgumu.
 2. Pircējs vienmēr var sazināties ar Pārdevēju pa tālruni, rakstiski vai kā citādi saistībā ar viņa sūdzību, un, ja Pircēja sūdzība netiek atrisināta labvēlīgi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā valsts iestādē, kas pilda uzraudzības vai novērošanas funkciju.
 3. Uzsākot biznesa attiecības, patērētājs sniedz Pārdevējam tikai to kontaktinformāciju, kas nepieciešama netraucētai pasūtījuma izpildei, vai, atkarībā no apstākļiem, informāciju, ko patērētājs vēlas norādīt pirkuma dokumentos.
 4. Jebkuras tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju, kas ir patērētājs, kuras nav skaidri reglamentētas šajos noteikumos, reglamentē Civilkodeksa un Patērētāju aizsardzības likuma piemērojamie noteikumi, kā arī ar tiem saistītās regulas ar grozījumiem.
 5. Ja ar Pircēju ir noslēgts atsevišķs līgums, šādam līgumam ir prioritāte pār šiem noteikumiem un nosacījumiem, tātad, ja kāda atsevišķa līguma noteikums atšķiras no šajos noteikumos un nosacījumos izklāstītajiem nosacījumiem, tad piemēro individuālā līguma noteikumus.
 6. Pircējs apzinās, ka, iegādājoties Pārdevēja piedāvātos produktus, Pircējs neiegūst tiesības izmantot Pārdevēja vai citu uzņēmumu reģistrētas preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, uzņēmuma logotipus vai patentus, ja vien konkrētajā gadījumā īpašā līgumā nav noteikts citādi.
 7. Preču un pakalpojumu cenas, kas norādītas interneta veikalā, ietver PVN un visas likumā noteiktās maksas. Kopējā pasūtījuma cena bez PVN ir norādīta visos groza posmos. Piegādes izmaksas un maksājumu izmaksas ir atkarīgas no izvēlētās piegādes un pasūtījuma apmaksas veidu.

III. Pasūtīšana

 1. Pircējs saņems preces par cenu, kas ir spēkā pasūtīšanas brīdī. Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam-patērētājam ir iespēja uzzināt kopējo cenu, cenu ar PVN, cenu bez PVN un visas citas maksas. Šī cena tiks norādīta pasūtījumā un ziņā, kas apstiprina preču pasūtījuma pieņemšanu. Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam-patērētājam ir iespēja uzzināt, cik ilgi piedāvājums vai cena ir spēkā. Ja runa ir par pasūtāmām precēm vai precēm, kas nav pieejamas krājumā, Pārdevējam ir tiesības apstiprināt cenu un piegādes termiņu Pircējam iepriekš pa tālruni/e-pastu. Šo cenu Pārdevējs var mainīt, balstoties uz esošo tirgus situāciju un atkarībā no CZK kursa izmaiņām pret ārvalstu valūtām. Ja Pircējs nepiekrīt šādām izmaiņām, Pircējs neapstiprinās pasūtījumu, un pasūtījums netiks izpildīts. 

 2. Pasūtījums tiek veikts brīdī, kad Pircējs pievieno grozam izvēlēto preci vai pakalpojumu un nosūta pasūtījumu. Pirkuma līgums tiek noslēgts tad, kad Pircējs apstiprina pasūtījumu; sk. IV nodaļu.

 3. Pasūtījumus var veikt šādos veidos:
  - interneta veikalā www.kulina.lv (turpmāk tekstā “interneta veikals”)
  - rakstot uz e-pastu: info@kulina.lv- zvanot uz numuru: +371 6766 0460

 4. Pārdevējs iesaka Pircējam veikt pasūtījumus interneta veikalā vai rakstiski (pa e-pastu), norādot šādu informāciju:
  - Pircēja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu vai uzņēmuma nosaukumu un atrašanās vietu
  -uzņēmuma reģistrācijas numuru, ja pirkumu veic uzņēmējs/uzņēmums; PVN maksātāja numuru, ja Pircējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs
  - tālruņa numuru, ko kurjers var izmantot kā kontakttālruņa numuru preču piegādei Pircējam
  - preču nosaukumu un kodu, kā norādīts cenu lapā
  - vienības cenu
  - apmaksas un piegādes veidu
  - piegādes adresi, ja tā atšķiras no Pircēja rēķina adreses
  - citu informāciju, ko Pircējs uzskata par svarīgu. Veicot pirkumu mājaslspā, pircējam ir jānorāda nepieciešamā informācija.

IV. Pirkuma līguma noslēgšana

 1. Pirkuma līgums - Pircēja pasūtījums ir piedāvājums slēgt pirkuma līgumu, un pirkuma līgums tiek noslēgts brīdī, kad Pārdevēja saistību piekrišana šādam piedāvājumam tiek nodota Pircējam. Pirkuma līguma noslēgšanu Kulina nekavējoties apstiprina Pircējam, nosūtot informatīvu e-pastu, kurā ir informācija par pasūtījuma saturu un kas tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi (ar Pārdevēja saistību apliecinājumu - nosūtot pasūtījuma apstiprinājumu). Šajā brīdī starp Pircēju un Pārdevēju rodas savstarpējas tiesības un pienākumi, kas noteikti pirkuma līgumā un šajos noteikumos un nosacījumos. Pārdevējam ir pienākums apstiprināt pirkuma līguma (pasūtījuma) pieņemšanu, galvenokārt nosūtot apstiprinājumu pa elektronisko pastu uzreiz pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevēja sistēmā.

 2. Līgums tiek noslēgts angļu valodā (vai jūsu valodā konkrētajā valstī). Noslēgto līgumu Pārdevējs saglabā tā sekmīgas izpildes nolūkiem, un tas nav pieejams neiesaistītām trešām pusēm. Informācija par visām tehniskajām darbībām, kas saistītas ar līguma noslēgšanu, ir pieejama šajos noteikumos un nosacījumos, kur šis process ir detalizēti aprakstīts. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas Pircējam ir iespēja pārbaudīt un labot pasūtījumu un mainīt groza saturu, kā arī piegādes un apmaksas metodes. Līguma noslēgšanas laikā Pircējam var palīdzēt Pārdevēja darbinieks veikalā vai pa tālruni, vai arī nosūtot pasūtījumu pa e-pastu. Pircējam, izveidojot pasūtījumu, ir pienākums pārbaudīt visus datus, ko viņš norādījis/izvēlējies. Šie noteikumi un nosacījumi ir pieejami interneta veikala www.kulina.lv mājaslapā, tāpēc Pircējs tos var arhivēt un pavairot.

 3. Atkarībā no pasūtījuma veida (preču daudzuma, pirkuma cenas, paredzētajām piegādes izmaksām), Pārdevējs vienmēr var lūgt Pircējam papildu apstiprinājumu par pasūtījumu (piemēram, rakstiski vai pa tālruni).

 4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam nav pienākuma noslēgt pirkuma līgumu, īpaši ar pusēm, kas agrāk ir būtiski pārkāpušas savas saistības pret Pārdevēju.

 5. Pircējs piekrīt attālinātu saziņas līdzekļu izmantošanai pirkuma līguma noslēgšanā. Izmaksas, kas Pircējam radušās par attālinātu saziņas līdzekļu izmantošanu saistībā ar pirkuma līguma noslēgšanu (interneta pieslēguma izmaksas, telefona sarunu izmaksas), sedz Pircējs.

V. Atteikšanās no līguma

 1. Pircējs-patērētājs var atteikties no pirkuma līguma 60 dienu laikā no pasūtījuma piegādes. Lai ievērotu termiņu, kurā var atteikties no pirkuma līguma, būtu pietiekami pirms iepriekš minētā termiņa beigām nosūtīt preces ar jebkuru no pieejamajām atgriešanas metodēm.

 2. Ja patērētājs vēlas izmantot tiesības atteikties no pirkuma līguma, kā noteikts iepriekšējā sadaļā, t. i., 60 dienu laikā, patērētājam rakstiski jāpaziņo Pārdevējam par atteikšanos, proti, nosūtot Preču atgriešanas formu kopā ar atgriežamajām precēm, izmantojot e-pastu vai tiešsaistes formu. Ja patērētājs atsakās no pirkuma līguma saskaņā ar iepriekšējās sadaļās noteikto, Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis patērētāja paziņojumu par atteikšanos no pirkuma līguma, atgriež visus maksājumus, ko Pārdevējs saņēmis no Pircēja, ieskaitot nosūtīšanas izmaksas. Tomēr Pārdevējam nav pienākuma atdot saņemtos līdzekļus patērētājam, līdz patērētājs nodod preces Pārdevējam/preces tiek piegādātas Pārdevējam ar kādu no pieejamajām atgriešanas metodēm.

 3. Ja patērētājs atsakās no līguma, viņš bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma no līguma, nosūtīs vai nodos pārdevējam preces, ko patērētājs saņēmis no uzņēmēja.
 4. Ja patērētājs atsakās no pirkuma līguma, patērētājam ir pienākums atdot Pārdevējam preces tādā stāvoklī, kādā patērētājs tās ir saņēmis, tas ir, ja iespējams, oriģinālajā iepakojumā, neizmantotas un nebojātas, kopā ar visām daļām, piederumiem, dokumentāciju un attiecīgā gadījumā ar dāvanām, ko patērētājs saņēmis kopā ar precēm. Patērētājs atdod preci, nosūtot preci uz kontaktadresi saskaņā ar preču atgriešanas sadaļā aprakstīto procedūru vai nododot preces Pārdevēja telpās.

 5. Ja Pircējs sešdesmit dienu laikā drīkst atteikties no pirkuma līguma, Pircējs atzīst, ka atmaksāto pirkuma cenu var samazināt par summu, par kādu ir samazināta preču vērtība. Pircējs atzīst, ka, ja Pircēja atdotās preces ir bojātas, nolietojušās vai daļēji izmantotas, Pārdevējam ir tiesības uz kompensāciju par zaudējumiem, kas šādi radušies Pārdevējam un kas jāmaksā Pircējam. Pārdevējs tiesības uz kompensāciju par radušos kaitējumu var vienpusēji atskaitīt no Pircēja tiesībām uz pirkuma cenas atmaksu.

 6. Pārdevējs var atteikties no pirkuma līguma jebkurā laikā, pirms Pircējs pārņem preces. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam pirkuma cenu bez nepamatotas kavēšanās ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto kontu.

 7. Ja Pircējam kopā ar preci tiek nodrošināta dāvana, starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts dāvinājuma līgums, kurā iekļauts nosacījums, ka, ja patērētājs atsakās no pirkuma līguma, dāvinājuma līgums par dāvanu vairs nebūs spēkā un Pircējam būs pienākums dāvanu kopā ar preci atdot Pārdevējam.

Patērētājs nedrīkst atteikties no līguma šādos gadījumos:

  1. pakalpojumi, ko Pārdevējs ir izpildījis ar patērētāja iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu pirms līguma atsaukšanas termiņa beigām

  2. tādu preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām neatkarīgi no Pārdevēja gribas un kas var rasties līguma atsaukšanas termiņā 1. tādu preču piegāde, kas ir pielāgotas pēc patērētāja pieprasījuma vai patērētājam;

 2. ātrbojīgu preču vai tādu preču piegāde, kas pēc piegādes neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm;

 3. remonts vai apkope, ko pēc patērētāja pieprasījuma veic patērētāja norādītajā vietā; tomēr tas neattiecas uz turpmāku remontu veikšanu, izņemot pieprasītos remontus vai citu rezerves daļu piegādi

 4. tādu preču piegāde slēgtā iepakojumā, kuras patērētājs izņēmis no iepakojuma un kuras nevar atgriezt higiēnas apsvērumu dēļ (jo īpaši, manikīrs un manikīra piederumi);

 5. avīžu, periodikas izdevumu un žurnālu piegāde.

VI. Darba laiks

Pasūtījumus, izmantojot interneta veikalu www.kulina.lv, var veikt 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

VII. Cenas

 1. Informācija par Pārdevēja norādītajām precēm un cenu ir saistoša, izņemot acīmredzamu kļūdu. Norādītās cenas ietver visus nodokļus (piemēram, PVN) un nodevas, izņemot preču piegādes izmaksas (sk. II sadaļu).
 2. Kopā ar preces pirkuma cenu Pircējam ir pienākums samaksāt Pārdevējam preču piegādes izmaksas saskaņotajā apjomā. Ja nav skaidri norādīts citādi, turpmāk tekstā iegādes cena – nozīmē arī ar preču piegādi saistītās izmaksas.

 3. Atlaides preču cenām, ko Pārdevējs ir piešķīris Pircējam, nevar apvienot.

 4. Preču atlaižu piedāvājums un šādu preču cenas ir spēkā tik ilgi, kamēr tās tiek rādītas interneta veikalā kā pieejamas preces, un līdz ierobežotās atlaides termiņa beigām, ja produkta cena tiek samazināta uz ierobežotu laiku.

VIII. Apmaksas noteikumi

 1. Kulina pieņem šādas apmaksas metodes. Apmaksas metožu izmantošanas īpašos nosacījumus var izlasīt attiecīgajās saitēs.

 2. Preces paliek Pārdevēja īpašumā, līdz tiek pilnībā samaksāta pirkuma cena, bet zaudējumu risks precei tiek nodots pēc tam, kad Pircējs ir pārņēmis preces.

 3. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt Pircējam tikai dažas apmaksas metodes pēc Pārdevēja ieskatiem.

 4. Ja apmaksa tiek veikta piegādes laikā, pirkuma cena ir jāmaksā brīdī, kad preces tiek pārņemtas. Ja tiek izmantots bezskaidras naudas maksājums, pirkuma cena ir jāsamaksā 7 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.

 5. Ja tiek izmantots bezskaidras naudas maksājums, Pircējam, maksājot preču pirkuma cenu, jānorāda maksājuma mainīgais simbols. Ja tiek izmantots bezskaidras naudas maksājums, Pircēja pienākums samaksāt pirkuma cenu tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad attiecīgā summa tiek kreditēta pārdevēja kontā.

 6. Ja Pircējs nesniedz pasūtījuma papildu apstiprinājumu (IV sadaļas c) punkts), it īpaši, Pārdevējs var pieprasīt pilnībā samaksāt pirkuma cenu pirms preču nosūtīšanas Pircējam.

 7. “Klarna” maksājums ir risinājums, ko nodrošina Klarna Bank AB (publ), reģistrācijas numurs: 556737-0431, adrese: Sveavägen 46, 111 34, Stokholma, pamatojoties uz Klarna rēķinu, piešķirot Klarna Bank AB prasību par maksājumu ar pagarinātu maksājuma termiņu atbilstoši Klarna pakalpojuma lietotāju vispārīgajos noteikumos un nosacījumos ietvertajiem nosacījumiem. Ja Pircējs izmanto “Klarna” pakalpojumu, kurā starpnieks ir Pārdevējs un ko nodrošina “Klarna Bank AB”, Pircējam ir pienākums veikt maksājumu (tas ir, samaksāt kopējo pirkuma cenu un preču piegādes izmaksas) 30 dienu laikā no preču piegādes dienas. Pirkuma līgums tiek noslēgts, Pircējam aizpildot pasūtījumu, Pārdevējam pieņemot pasūtījumu (nosūtot rakstisku apstiprinājumu uz elektronisko pastu) un Pircējam samaksājot par pasūtītajām precēm vai izmantojot “Klarna” pakalpojumu. Pircējs piekrīt, ka, izvēloties “Klarna” pakalpojumu Pārdevēja iepirkumu grozā un pēc tam apstiprinot “Klarna” maksājumu, Pircējs piekrīt Klarna pakalpojuma lietotāju vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

 8. Ja tā ir ierasta uzņēmējdarbības prakse vai tas ir noteikts spēkā esošajos tiesību aktos, Pārdevējs izraksta rēķinu par maksājumiem, kas veikti saskaņā ar pirkuma līgumu. Pārdevējs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Pārdevējs nodokļa dokumentu – rēķinu Pircējam izsniegs ne vēlāk kā pēc preču piegādes Pircējam, nosūtot to elektroniskā veidā uz Pircēja e-pasta adresi.

 9. Rēķins – nodokļu dokuments tiks saglabāts elektroniskajā arhīvā.

IX. Piegādes noteikumi

 1. Kulina nodrošina šādas piegādes iespējas. Ar pārvadātāju īpašajiem nosacījumiem var iepazīties attiecīgajās saitēs. Piegādes izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar cenrādi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas dienā.
 2. Ja saskaņā ar pirkuma līgumu Pārdevējam ir pienākums piegādāt preces uz Pircēja pasūtījumā norādīto vietu, Pircējam ir pienākums pārņemt preces pēc piegādes. Ja Pircējs pēc piegādes nepārņem preces, Pārdevējs var atteikties no pirkuma līguma.

 3. Ja Pircēja dēļ preces ir jāpiegādā atkārtoti vai citādi, nekā norādīts pasūtījumā, Pircējam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar preču atkārtotu piegādi vai atšķirīgu piegādes veidu.

 4. Pārņemot preces no pārvadātāja, Pircējam ir pienākums pārbaudīt preces iepakojuma stāvokli, un, ja tam ir kādi defekti, nekavējoties informēt par tiem pārvadātāju. Ja tiek konstatēts, ka iepakojums ir saplēsts un ir apstākļi, kas liecina par nesankcionētu piekļuvi sūtījuma saturam, Pircējam nav pienākuma pārņemt sūtījumu no pārvadātāja. Parakstot pavadzīmi, Pircējs apstiprina, ka preču sūtījuma iepakojums ir neskarts.

 5. Ja sūtījums ir nepilnīgs vai bojāts, Pircējam par šo faktu nekavējoties jāziņo, rakstot uz e-pastu info@kulina.lv, kopā ar pārvadātāju jānoformē bojājumu akts un bez liekas kavēšanās jānosūta bojājumu akts uz Pārdevēja e-pastu. Ja sūdzību par nepilnīgu sūtījumu vai sūtījuma ārējo bojājumu iesniedz vēlāk, patērētājam joprojām ir tiesības iesniegt sūdzību par preci, bet Pārdevējs var pierādīt, ka tas nav bijis pirkuma līguma pārkāpums.

X. Atbildība par preci ar defektu un kvalitātes garantija

Pārdevēja atbildību par preci ar defektu un preču garantijas nosacījumus reglamentē Pārdevēja sūdzību izskatīšanas noteikumi (skat. zemāk) un spēkā esošie tiesību akti.

XI. Citas pušu tiesības un pienākumi

 1. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz precēm, samaksājot pilnu preces pirkuma cenu.

 2. Pircējs atzīst, ka programmatūru un citas detaļas, kas veido veikala tīmekļa saskarni (arī piedāvāto preču fotogrāfijas), aizsargā autortiesības. Pircējs apņemas neveikt nekādas darbības, kas dotu iespēju Pircējam vai trešām personām izmantot vai bez atļaujas izmantot programmatūru vai citas daļas, kas veido veikala tīmekļa saskarni.

XII. Nobeiguma noteikumi

 1. Ja attiecības, kas izveidotas ar pirkuma līgumu, ietver starptautisku (ārvalstu) elementu, Puses vienojas, ka attiecības regulē Čehijas likumi. Tas neskar patērētāja tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 2. Ja kāds no šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs vai neefektīvs, spēkā neesošie noteikumi tiks aizstāti ar noteikumiem, kuru nozīme ir pēc iespējas tuvāka spēkā neesošajam noteikumam. Jebkura noteikuma spēkā neesamība vai neefektivitāte neietekmē citu noteikumu spēkā esamību.

 3. Pirkuma līguma pārtraukšanas veidlapa ir noteikumu un nosacījumu pielikums.

 4. Attiecības un visi strīdi, kas radušies saskaņā ar līgumu, ir pakļauti tikai Čehijas Republikas tiesību aktiem, un tos izšķirs Čehijas Republikas kompetentās tiesas.

 5. Šie vispārīgie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī un aizstāj visus iepriekšējos noteikumus un praksi. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS NOTEIKUMI

Šie sūdzību izskatīšanas noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. novembrīun aizstāj iepriekšējos sūdzību izskatīšanas noteikumus. Šie sūdzību izskatīšanas noteikumi ir pieejami kā dokuments www.kulina.lv un ir neatņemama KULINA grupas vispārējo noteikumu un nosacījumu daļa.

I. Vispārīgie noteikumi

Sūdzību izskatīšanas noteikumos aprakstīta parasta uzņēmējdarbības sadarbība starp Pircēju, kurš ir patērētājs, un Pārdevēju, t.i., KULINA Group, a.s. Pirms preču pasūtīšanas Pircējam ir jāiepazīstas ar Sūdzību izskatīšanas noteikumiem un Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Noslēdzot pirkuma līgumu un pārņemot preces no Pārdevēja, Pircējs piekrīt zemāk aprakstītajiem sūdzību izskatīšanas noteikumiem. Preču pārņemšana notiek brīdī, kad preces tiek pārņemtas no pārvadātāja vai kādā pārvadātāja piegādes punktā.

Kā garantijas dokumentu (garantijas apliecību) Pārdevējs katrai iegādātajai precei izsniedz pirkuma dokumentu (rēķinu vai vienkāršoto pārdošanas kvīti - turpmāk tekstā - “garantijas apliecība”), kurā ir visas likumā noteiktās ziņas, kas nepieciešamas garantijas pieprasījuma izdarīšanai (preces nosaukums, garantijas ilgums, cena, daudzums u.c.)

II. Tiesības un pienākumi saistībā ar precēm, kam ir defekts

Ziņojot par defektu vai bez nepamatotas kavēšanās pēc paziņojuma par defektu, Pircējs informē Pārdevēju par to, kādas tiesības Pircējs ir izvēlējies.

Kvalitāte pārņemšanas laikā - Pārdevējs garantē Pircējam, ka pārņemšanas brīdī precei nav defektu. Jo īpaši pārdevējs garantē Pircējam, ka laikā, kad Pircējs pārņem preces:

 • precēm ir tādas īpašības, par kurām puses vienojušās, un, ja šādu vienošanos nav, tad precēm ir tādas īpašības, kuras Pārdevējs vai ražotājs ir aprakstījis vai kuras ir paredzējis Pircējs attiecībā uz preču veidu un Pārdevēja vai ražotāja reklāmu;
 • preces ir derīgas Pārdevēja noteiktajam izmantošanas mērķim vai mērķim, kuram parasti izmanto šāda veida preces;
 • preces atbilst saskaņotā parauga vai modeļa kvalitātei vai dizainam, ja kvalitāte vai dizains pasūtīts, pamatojoties uz saskaņoto paraugu vai modeli;
 • preces tiek piegādātas pieprasītajā daudzumā;
 • preces atbilst tiesiskā regulējuma prasībām.

Ja defekts kļūst redzams sešu mēnešu laikā pēc preču pārņemšanas, tiek uzskatīts, ka preces bija bojātas jau pārņemšanas brīdī.

Ja pārdotās preces, to iepakojums, preces vai reklāmas instrukcijas saskaņā ar citām tiesību normām norāda preču izmantošanas termiņu, piemēro kvalitātes garantijas noteikumus.

Pircēja augstākminētās tiesības netiek piemērotas:

 • attiecībā uz precēm, kas pārdotas par zemāku cenu - uz defektu, kura dēļ tika panākta vienošanās par zemāku cenu;
 • preču nolietojumam, ko izraisa to normāla lietošana;
 • attiecībā uz lietotām precēm - defektam, kas atbilst lietošanas vai nolietojuma pakāpei, kāda precēm bija patērētājam pārņemšanas laikā
 • citās situācijās, kas izriet no konkrēto preču veida.

Ja precei ir defekts un defekts ir novēršams, Pircējs var pieprasīt remontu vai trūkstošo daļu papildināšanu, vai samērīgu pirkuma cenas samazinājumu. Ja defektu nevar novērst un preces šāda defekta dēļ nevar izmantot pareizi, Pircējs var atteikties no pirkuma līguma vai pieprasīt samērīgu pirkuma cenas samazinājumu.

Precēm ir defekts, ja pārdevējs tās nav nodevis Pircējam noteiktajā daudzumā, kvalitātē un dizainā. Ja par kvalitāti un dizainu nav notikusi vienošanās, Pārdevējs piegādās preces, kuru kvalitāte un dizains atbilst no pirkuma līguma izrietošajam mērķim.

Ja precēm nav iepriekš minēto īpašību (jo īpaši tad, ja precēm nav pušu saskaņoto īpašību un ja šādas vienošanās nav, tad, ja precēm nav īpašību, ko aprakstījis Pārdevējs vai ražotājs, vai kuras Pircējs sagaida, ņemot vērā preču veidu un Pārdevēja vai ražotāja reklāmu; ja preces nav derīgas mērķim, ko Pārdevējs noteicis to izmantošanai, vai mērķim, kuram parasti izmanto šāda veida preces; ja preces neatbilst saskaņotā parauga vai modeļa kvalitātei vai dizainam, ja kvalitāte vai dizains pasūtīts, pamatojoties uz saskaņotu paraugu vai modeli; ja preces netika piegādātas pieprasītajā daudzumā, lielumā vai svarā; un ja preces neatbilst tiesiskā regulējuma prasībām), patērētājs var pieprasīt arī jaunas preces piegādi bez jebkādiem defektiem, ja šāda prasība nav adekvāta attiecībā uz defekta raksturu un ja defekts attiecas tikai uz kādu preces daļu, patērētājs var pieprasīt detaļas nomaiņu; ja tas nav iespējams, patērētājs var atteikties no līguma. Tomēr, ja tas ir nepamatoti attiecībā uz lietas būtību, jo īpaši, ja defektu var novērst bez nepamatotas kavēšanās, patērētājam ir tiesības saņemot bezmaksas defekta novēršanu.

Pircējam novēršama defekta gadījumā ir tiesības arī uz jaunu preču piegādi vai daļas aizstāšanu, ja Pircējs pēc remonta nevar pareizi izmantot preci defekta atkārtotas rašanās vai lielāka defektu skaita dēļ. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības atteikties no līguma.

Ja Pircējs neatsakās no līguma vai neizmanto tiesības saņemt jaunas preces bez defekta, aizstāt to daļu vai veikt preces remontu, Pircējs var pieprasīt saprātīgu atlaidi. Pircējam ir tiesības uz saprātīgu atlaidi arī tad, ja Pārdevējs nespēj piegādāt Pircējam jaunas preces bez defektiem, nomainīt preces daļu vai salabot preci, kā arī tad, ja Pārdevējs nevar atrisināt situāciju saprātīgā termiņā vai ja atrisinājums varētu radīt būtiskas problēmas Pircējam.

Pircējam nav tiesību saistībā ar precēm, kam ir defekts, ja Pircējs pirms preču pārņemšanas zināja, ka precei ir defekts, vai ja defektu izraisīja pats Pircējs. Ja precēm ir defekts, par kuru ir atbildīgs Pārdevējs, un tās ir preces, kas pārdotas par zemāku cenu vai ir lietotas, Pircējam ir tiesības uz saprātīgu atlaidi, nevis uz preču aizstāšanu.

Tiesības saistībā ar precēm, kam ir defekts, tiek izmantotas ar Pārdevēju, no kura prece nopirkta. Tomēr, ja par remonta veikšanai izraudzīto personu ir norādīta cita persona un tā atrodas Pārdevēja atrašanās vietā vai vietā, kas atrodas tuvāk Pircējam, Pircējs izmantos tiesības veikt preces remontu ar remonta veikšanai izraudzīto pusi. Šādi nozīmēta persona remonta veikšanai labos preci termiņā, par kuru preces iegādes laikā ir vienojušies Pārdevējs un Pircējs.

Ja prece ar defektu ir būtiska līguma saistību nepildīšana, patērētājam ir tiesības:

 • saņemt preces bez defekta, saņemot jaunas preces bez defekta vai trūkstošās preces;
 • saņemt preces bez defekta, veicot preču remontu;
 • saņemt saprātīgu atlaidi no preču pārdošanas cenas;
 • atteikties no līguma.

Nebūtiska līguma saistību nepildīšana- ja prece ar defektu ir nebūtiska līguma saistību nepildīšana, Pircējam ir tiesības saņemt preci ar novērstu defektu vai saņemt pirkuma cenas saprātīgu samazinājumu. Ja līguma nebūtiska pārkāpuma gadījumā Pircējs neizmanto tiesības uz pirkuma cenas samazinājumu vai neatsakās no pirkuma līguma, Pārdevējs var nodrošināt trūkstošo daļu vai labojot juridisko defektu. Citus defektus Pārdevējs var novērst pēc savas izvēles, vai nu remontējot preces, vai piegādājot jaunas preces; izvēle nedrīkst radīt nesaprātīgas izmaksas Pircējam.

Ja Pārdevējs laikus nenovērš preces defektu vai atsakās novērst preces defektu, Pircējs var pieprasīt pirkuma cenas samazinājumu vai atteikties no līguma. Šo izvēli Pircējs nevar mainīt bez Pārdevēja piekrišanas. Kad Pārdevējs Pircējam piegādā jaunās preces, Pircējs atdod Pārdevējam iepriekš piegādātās preces uz Pārdevēja rēķina.

Kvalitātes garantija - ar kvalitātes garantiju Pārdevējs garantē, ka preces būs derīgas lietošanai to parastajam mērķim vai noteiktu laiku saglabās to parastās īpašības. To garantē arī uz iepakojuma vai reklāmā norādītais preces garantijas periods vai lietošanas laiks. Garantiju var sniegt arī par preču daļām.

Ja Pārdevējs nodrošina preču kvalitātes garantiju, garantijas periods tiek iekļauts informācijā par konkrēto produktu mājaslapā www.kulina.lv.

Garantijas periods sākas ar preču nodošanu patērētājam; ja preces tiek nosūtītas saskaņā ar līgumu, garantijas periods sākas, preces nogādājot galamērķī. Ja nopirktās preces nodod ekspluatācijā cita persona, nevis Pārdevējs, garantijas periods sākas dienā, kad preces tika nodotas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka Pārdevējs ir pasūtījis preču nodošanu ekspluatācijā vēlākais trīs nedēļu laikā pēc preces pārņemšanas un sniedzis pienācīgu un savlaicīgu palīdzību pakalpojuma nodrošināšanai.

Pircējam nav garantijas tiesību, ja defektu radījis ārējs notikums pēc tam, kad preces bojājuma risks bija nodots patērētājam. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad defektu ir izraisījis Pārdevējs.

IV. Nosacījumi tiesību izmantošanai saistībā ar precēm, kam ir defekts, un tiesības saistībā ar kvalitātes garantiju (turpmāk tekstā kopā saukti “sūdzības”)

 1. Ieteicams, ka sūtījuma piegādes laikā Pircējs kopā ar pārvadātāju pārbauda sūtījuma stāvokli (paciņu skaitu, lenti ar uzņēmuma logo, kastes bojājumus) saskaņā ar pievienoto pārvadājuma dokumentu. Pircējs var atteikties pārņemt sūtījumu, kas neatbilst pirkuma līgumam, piemēram, ir nepilnīgs vai bojāts. Ja Pircējs pārņem bojātu sūtījumu no pārvadātāja, bojājums ir jāapraksta pārvadātāja nodošanas aktā.
 2. Ja sūtījums ir nepilnīgs vai bojāts, Pircējam par šo faktu nekavējoties jāziņo, rakstot uz e-pastu info@kulina.lv, kopā ar pārvadātāju jāsagatavo bojājuma akts un bez liekas kavēšanās jānosūta šis akts Pārdevējam pa e-pastu vai pastu. Ja sūdzību par nepilnīgu sūtījumu vai sūtījuma ārējo bojājumu iesniedz vēlāk, patērētājam joprojām ir tiesības iesniegt sūdzību par preci, bet Pārdevējs var pierādīt, ka tas nav bijis pirkuma līguma pārkāpums.

Sūdzības iesniegšanas vieta ir KULINA Group, a.s., Volta Real noliktava, Strojírenská 259/16, 155 21, Zličín. Mēs iesakām Pircējam vienmēr nosūtīt ar sūdzību saistītās preces uz Pārdevēja adresi ar pārvadātāja starpniecību vai nogādāt tās personīgi. Ar sūdzību saistītajām precēm jābūt rūpīgi aizsargātām, lai novērstu to sabojāšanu pārvadāšanas laikā un uz sūtījuma redzamā vietā jābūt uzrakstam “SŪDZĪBA”, un tajā jābūt iekļautām visām precēm, uz kurām attiecas sūdzība (ieskaitot visus piederumus). Ieteicams pievienot pirkuma dokumenta kopiju, detalizētu defekta aprakstu un pietiekamu Pircēja kontaktinformāciju (atpakaļnosūtīšanas adresi, tālruņa numuru). Bez šīs informācijas nav iespējams identificēt preču izcelsmi un defektus. Ar sūdzību saistīto preču nosūtīšana aprakstīta te.

 1. Pircējs pierāda savas tiesības, kas rodas no atbildības par precēm ar defektu vai no kvalitātes garantijas, iesniedzot pirkuma dokumentu, un, ja sūdzības par precēm ir iesniegtas iepriekš, arī sūdzības dokumentu. Iegādes dokumentā (pirkuma vai sūdzības dokumentā) jānorāda sērijas numurs, kāds ir produktam, uz kuru attiecas sūdzība (ja produktam ir sērijas numurs).
 2. Atbildība par defektiem un kvalitātes garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies, lietojot neatbilstošus vai defektīvus piederumus, neatbilstošus darbarīkus, neatbilstošas darba procedūras utt. Pārdevējs nav atbildīgs par kaitējumu, kas radies šādas izmantošanas rezultātā. Tāpat atbildība par defektiem un kvalitātes garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepareizas darbības vai neprofesionālas vai nepiemērotas sagatavošanas, lietošanas vai uzstādīšanas rezultātā, neievērojot lietotāja rokasgrāmatā noteikto, vai uz elektroierīču bojājumiem, ko izraisījis elektrotīkla pārspriegums.

Atbildība par defektiem un kvalitātes garantija neattiecas arī uz kaitējumu, kas radies (kopā ar sūdzību izskatīšanas noteikumu II pantā minēto ierobežojumu) šādu iemeslu dēļ:

 1. preču mehāniski bojājumi;
 2. elektriskais pārspriegums (ir redzami sadegušas daļas vai iespiedshēmas);
 3. preču lietošana apstākļos (temperatūra, putekļu iedarbība, mitrums, ķīmiskie un mehāniskie faktori), kas neatbilst Pārdevēja vai ražotāja norādītajiem apkārtējās vides apstākļiem;
 4. neprasmīga preču uzstādīšana, sagatavošana vai lietošana vai nevērīga preču apkope;
 5. pārmērīga slodze vai lietošana, ka neatbilst preču dokumentācijas vai vispārīgajos noteikumos noteiktajam;
 6. nekvalificēta darbība vai parametru mainīšana;
 7. klienta veiktas izmaiņas (pārklāšana, locīšana, utt.), ja defekts radies šādu izmaiņu rezultātā.
 8. Preces, kas iesniegtas kā daļa no sūdzības, tiks pārbaudītas tikai attiecībā uz defektu, ko norādījis Pircējs (sūdzības veidlapā, pievienotajā dokumentā, kurā aprakstīts defekts). Mēs iesakām norādīt defektu atgriešanas veidlapā, kas katram sūtījumam pievienota papīra formātā, vai tiešsaistes sūdzību formā.

V. Sūdzības izskatīšanas process

Ja Pārdevējs būtiski vai nebūtiski pārkāpj līgumu, Pircējs var izmantot savas tiesības, kas izriet no Pārdevēja atbildības par defektiem vai no sniegtās kvalitātes garantijas saskaņā ar sūdzību izskatīšanas noteikumu II pantu.

Pārdevējs izskata sūdzību, tostarp veic defektu novēršanu, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Pēc šī termiņa beigām patērētājam ir tādas pašas tiesības kā tad, ja tiktu skarts defekts, ko nevar novērst. Šis termiņš nav saistošs Pircējam, kas, veicot pirkumu, ir norādījis savu uzņēmuma reģistrācijas numuru, jo viņa attiecības ar Pārdevēju regulē Komerckodekss.

Pārdevējs izsniedz Pircējam rakstisku apstiprinājumu, norādot sūdzības iesniegšanas datumu, sūdzības saturu un pieprasīto sūdzību izskatīšanas veidu, kā arī apstiprinājumu par sūdzības izskatīšanas datumu un veidu, tostarp apstiprinājumu par remontu un tā ilgumu, vai, atkarībā no apstākļiem, rakstisku pamatojumu sūdzības noraidīšanai.

Ja sūdzība ir pamatota, Pircējs ir tiesīgs saņemt atmaksu par izdevumiem, kas radušies saistībā ar sūdzību (jo īpaši pasta izmaksas, kas radušas Pircējam, lai nosūtītu preces, par kurām iesniegta sūdzība). Ja līguma pārtraukšana notiek preces defekta dēļ, patērētājam ir tiesības arī uz to izdevumu atlīdzināšanu, kas radušies sakarā ar šādu pārtraukšanu.

 1. Ja sūdzība par precēm, kas iesniegta likumā noteiktajā garantijas termiņā, tiek atrisināta, apmainot preces pret jaunām precēm, garantijas termiņš turpinās dienā, kad sūdzība ir atrisināta. Ja sūdzība tiek atrisināta, apmainot preces, jebkura nākamā sūdzība tiek uzskatīta par pirmo sūdzību par precēm. Sūdzības izskatīšanas procedūra sākas nākamajā dienā pēc sūdzības iesniegšanas dienas un beidzas dienā, kad sūdzība tiek atrisināta. Informācija par sūdzību risinājumu tiek nosūtīta uz klienta pirkuma laikā norādīto klienta e-pasta adresi.
 2. Pēc sūdzības atrisināšanas Pārdevējs informē Pircēju par sūdzības izskatīšanas procedūras pabeigšanu pa tālruni, SMS vai e-pastu. Ja preces nosūtītas ar pārvadātāja starpniecību, pēc sūdzības atrisināšanas tās automātiski tiks nosūtītas uz Pircēja adresi.

Ja ar sūdzību saistītās preces netiek paņemtas/pārņemtas no pārvadātāja mēneša laikā pēc tā termiņa beigām, kurā bija jāpabeidz remonts, un, ja tas tika pabeigts vēlāk, tad mēneša laikā no paziņojuma par tā pabeigšanu (tas ir, parasti 60 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas), Pārdevējs, izsniedzot ar sūdzību saistītās preces, var iekasēt uzglabāšanas maksu.

Jūs varat izmantot arī tiešsaistes versijute.

Personas datu aizsardzība

Pārdevējs apstiprina, ka Pārdevēja apstrādātie Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (“GDPR”), Čehijas Republikas likumu krājuma (Coll.) Personas datu aizsardzības aktu Nr. 101/2000 ar grozījumiem, Elektronisko komunikāciju likumu Nr. 127/2005 Coll. ar grozījumiem, un Likumu par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem Nr. 480/2004 Coll. ar grozījumiem.

Detalizēta informācija par personas datu aizsardzību ir iekļauta KULINA Group, a.s. Personas datu aizsardzības deklarācijā, kas pieejama te:

Personas datu aizsardzība un GDPR

GDPR šajā dokumentā ir apskatīts iepriekš. Tā ir Eiropas Savienības regula, kuras mērķis ir vēl vairāk uzlabot jūsu, pircēju, personas datu aizsardzību. No mūsu puses nav daudz izmaiņu, jo mēs rūpīgi administrējām jūsu personas datus jau pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Viena no jaunajām regulas prasībām ir izveidot lapu, kurā mēs jūs informēsim par to, kādus personas datus par mūsu klientiem mēs vācam un kādiem mērķiem mums tie ir vajadzīgi, un kā mēs lietojam šādus datus. Šī ir lapa, kuru tagad lasāt.

Kādi dati mums ir nepieciešami?

Informācija, ko iegūstam par mūsu klientiem, ir iedalāma divās grupās. Informācija, kas nepieciešama, lai piegādātu pasūtījumu klientam, un informācija mārketinga nolūkiem. Mēs neapkopojam informāciju par mūsu klientu rasi, pārliecību, politiskajiem uzskatiem vai veselību. 

Kā dati tiek aizsargāti?

Mēs rūpīgi aizsargājam visus sensitīvos personas datus un pārsūtām tos tikai tām struktūrām, ar kurām esam noslēguši datu apstrādes līgumu, un mēs vienmēr pārsūtām tikai to informāciju, kas ir būtiska (pārvadātājam ir jāzina jūsu adrese un tālruņa numurs, bet ne jūsu pasūtījumu vēsture vai sūdzību skaits). Šādas struktūras ir, piemēram, pārvadātāji, kuriem nepieciešami jūsu dati, lai piegādātu pasūtījumu, cenu salīdzināšanas vietne, ja veicat pirkumu, izmantojot to, vai elektronisko ziņu pakalpojums. Visas šīs struktūras ir vienojušās par datu apstrādi, lai aizsargātu jūsu personas datus tāpat kā mēs.

www.kulina.lv personas datu apstrādi veic KULINA Group a.s. Personas datu apstrādātājs ir pienācīgi reģistrēts Personas datu aizsardzības birojā (čehu valodā: Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Kādus personas datus un kādiem mērķiem mēs apstrādājam?

Vārds un uzvārds

Sūtījumu piegādei, jūsu kā klienta identifikācijai

Mēs šos datus glabājam 10 gadus.

Rēķina adrese

Rēķinu izdošanai un grāmatvedībai

Mēs šos datus glabājam 10 gadus.

Piegādes adrese

Sūtījumu piegādei

Mēs šos datus glabājam 10 gadus.

E-pasta adrese

Saziņai ar jums, informācijas nosūtīšanai par jūsu pasūtījumu un mārketinga komunikācijai, kā arī jūsu kā klienta identificēšanai

Mēs šos datus glabājam 10 gadus.

Telefona numurs

Saziņai ar jums, vieglākai piegādei, ko veic pārvadātāji

Mēs šos datus glabājam 10 gadus.

Uzņēmuma reģistrācijas/PVN maksātāja numurs

Rēķinu izdošanai un mūsu grāmatvedībai

Mēs šos datus glabājam 10 gadus.

IP adrese

Mārketinga nolūkiem un jūsu iepirkšanās pieredzes uzlabošanai

Mēs arhivējam šos datus 5 gadus.

Fotogrāfijas

Fotogrāfijas no mūsu pasākumiem tiek izmantotas mūsu Facebook profilos un mūsu mārketinga komunikācijā

 

Video

Video no mūsu pasākkumiem tiek izmantoti mūsu Facebook profilos un mūsu mārketinga komunikācijā

 

Sīkdatnes

Mūsu mājaslapā izmantoto sīkdatņu saraksts ir pieejams sīkdatņu uznirstošajā logā, kas tiek atvērts pēc ieiešanas mājaslapā kulina.lv.

 

Personas datu apstrādes mērķis un metode

Kā daļēji aprakstīts iepriekš, jūsu personas datus mēs apstrādājam vairāku iemeslu dēļ. Šie iemesli ir aprakstīti zemāk.

Iepirkšanās un tirdzniecība kulina.lv.

Lai varētu sekmīgi izpildīt pasūtījumu, mums ir nepieciešami atsevišķi jūsu dati saziņai ar jums, sūtījuma piegādei un pirkuma līguma izdošanai. Tātad šie dati tiek apstrādāti pirkuma līguma izpildes nolūkā. Šos datus mēs iegūstam no pasūtījuma veidlapas (vai no mūsu sistēmas, ja jau esat mūsu reģistrētais lietotājs) un arhivēsim tos desmit gadus saskaņā ar nodokļu likumiem.

Daži no šiem datiem ir jāsniedz mūsu partneriem, piemēram, pārvadātājiem (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Atbalsts e-pastā un telefoniski

Ja sazināsieties ar mums pa e-pastu vai tālruni, vai izmantojot kontaktpersonas veidlapu, jums var tikt pieprasīti papildu personas dati, lai pārbaudītu jūsu pieprasījuma precizitāti (jautājums par pasūtījumu, palīdzība maksājuma veikšanā utt.). Mums ir nepieciešama šāda informācija, lai varētu saskaņot jūsu pieprasījumu ar mūsu sistēmas pasūtījumiem. Mēs arhivēsim jūsu tālruņa numuru vai e-pasta adresi un papildu datus turpmākām sūdzībām vai strīdiem, ja tādi būs, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm.

Mārketinga komunikācija

Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums informāciju par produktiem, jaunumiem, atlaidēm un notikumiem mūsu interneta veikalā. Mēs to darām, lai dotu jums pēc iespējas vairāk iespēju iegādāties preces, kas padarīs jūs laimīgus. Ja nevēlaties saņemt šādus paziņojumus, varat jebkurā laikā pārtraukt abonēšanu ikviena e-pasta ziņojuma beigās. Var gadīties, ka, veicot jaunu pasūtījumu kulina.lv, jūsu e-pasta adrese datubāzē tiek ievadīta vēlreiz un jūs atkal saņemsiet mārketinga paziņojumus. Šādā gadījumā mēs lūdzam jūs būt saprotošiem. Tā ir programmatūras problēma, un mēs centīsimies to labot. Lūdzu, informējiet mūs par šādu situāciju, rakstot uz e-pastu: info@kulina.lv.

Sīkdatnes

Izmantojot mūsu mājaslapu, jūsu personas dati var tikt apstrādāti, izmantojot sīkdatnes. Plašāka informācija par sīkdatņu lietošanas veidu ir pieejama sīkdatņu uznirstošajā logā, kas tiek atvērts pēc ieiešanas mājaslapā kulina.lv.

Kā jūs varat mainīt vai dzēst savus datus?

Ja esat reģistrēts lietotājs, jūs varat pats mainīt savus personas datus kulina.lv pēc pieteikšanās Kulina.lv sadaļā Personas dati. Pēc pieteikšanās jūs varat apskatīt arī savu pirkumu vēsturi un ar tiem saistītos dokumentus, kas pieejami lejupielādei.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kurus mēs, datu apstrādātājs, apstrādājam, un tiesības tos labot vai dzēst. Jūs jebkurā laikā varat arī atsaukt mums sniegto piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei (piemēram, datiem mārketinga nolūkiem).

Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt mums atcelt jūsu kontu, dzēst jūsu datus no pasta sūtījumu kontaktpersonu datubāzes vai pilnībā dzēst visus jūsu personas datus.

Mūsu partneri, kas apstrādā personas datus

Lai mēs spētu pareizi izpildīt jūsu pasūtījumus, komunicēt ar jums un funkcionēt kā interneta veikals, mums ir jāsadarbojas ar mūsu partneriem. Lai sniegtu jums drošību, mēs izvēlamies tikai uzticamus partnerus, kas ievēro tos pašus vai pat stingrākus personas datu aizsardzības noteikumus. Kopā mēs darām visu iespējamo, lai jūsu dati būtu drošībā.

Mūsu partneri, kas apstrādā datus:

 • GoPay - tiešsaistes maksājumu vārtejas nodrošinātājs
 • Stripe - tiešsaistes maksājumu vārtejas nodrošinātājs
 • PayPal - tiešsaistes maka nodrošinātājs tiešsaistes maksājumiem
 • Klarna - tiešsaistes maksājumu vārtejas nodrošinātājs
 • Uloženka - dažādu sūtījumu pārvadātāju apkopotājs
 • Zásilkovna - dažādu sūtījumu pārvadātāju apkopotājs
 • PPL - kurjers, kas nodrošina sūtījumu piegādi
 • DPD - kurjers, kas nodrošina sūtījumu piegādi 
 • Pošta bez hranic -dažādu sūtījumu pārvadātāju apkopotājs
 • GLS - kurjers, kas nodrošina sūtījumu piegādi 
 • DHL - kurjers, kas nodrošina sūtījumu piegādi 
 • DODO - kurjers, kas nodrošina sūtījumu piegādi 
 • Pikito - sūtījumu piegādes punktu nodrošinātājs
 • Gebrüder Weiss - kurjers, kas nodrošina lielizmēra sūtījumu piegādi 
 • Heureka - cenu salīdzināšanas portāls, kas sniedz Pircējiem labāku pārskatu par dažādu interneta veikalu piedāvātajām cenām
 • Arukereso - cenu salīdzināšanas portāls, kas sniedz Pircējiem labāku pārskatu par dažādu interneta veikalu piedāvātajām cenām
 • Ceneo - cenu salīdzināšanas portāls, kas sniedz Pircējiem labāku pārskatu par dažādu interneta veikalu piedāvātajām cenām
 • Opineo - atsauksmju portālsl
 • Skapjec - cenu salīdzināšanas portāls, kas sniedz Pircējiem labāku pārskatu par dažādu interneta veikalu piedāvātajām cenām
 • Parazuvaj - cenu salīdzināšanas portāls, kas sniedz Pircējiem labāku pārskatu par dažādu interneta veikalu piedāvātajām cenām
 • Compari - cenu salīdzināšanas portāls, kas sniedz Pircējiem labāku pārskatu par dažādu interneta veikalu piedāvātajām cenām
 • Idealo - cenu salīdzināšanas portāls, kas sniedz Pircējiem labāku pārskatu par dažādu interneta veikalu piedāvātajām cenām
 • Smartsupp - saziņas rīka nodrošinātājs komunikācijai ar klientiem čata veidā lapas apakšējā labajā stūrī
 • Dognet - mārketinga tīkls 
 • Google - anonīma statistika par piekļuvi Google Analytics un mārketinga darbībām Google mārketinga tīklā
 • Seznam - mārketinga aktivitātes Seznam mārketinga tīklā
 • Facebook - mārketinga aktivitātes Facebook mārketinga tīklā
 • Ecomail - e-pastu mārketinga saziņas rīka nodrošinātājs
 • Smartlook - mājaslapas kvalitātes un lietotāju uzvedības analīzes rīka nodrošinātājs
 • Stamped - e-pasta saziņas un klientu atsauksmju apstrādes rīka nodrošinātājs
 • Shoptet - interneta veikala platformas nodrošinātājs
 • Retino - preču atgriešanas un sūdzību apstrādāšanas lietotnes nodrošinātājs
 • Recombee - preču ieteikšanas lietotnes nodrošinātājs
 • AXIMA SMS - portāls īsu teksta ziņu nosūtīšanai
 • Daktela - lietotne klientu pieprasījumu apstrādei - klientu atbalsts
 • Criteo - mārketinga aktivitātes Criteo mārketinga tīklā