GDPR

KULINA Group, a.s. noteikumi par personas datu aizsardzību.

Šos noteikumus par personas datu aizsardzību saviem klientiem ir izstrādājusi KULINA Group, a.s., juridiskā adrese: Výtvarná 1023/4, 161 00, Prāga 6, REGON nr. 26155559, kas reģistrēts Prāgas municipālajā tiesā ar ierakstu B 6384. To mērķis ir informēt klientus par viņu personas datu apstrādi, lietošanu un aizsardzību nolūkā aizsargāt klientu privātumu.

Viss jūsu personas datu apstrādes process atbilst piemērojamiem tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (GDPR) un Direktīvas 95/46/EK atcelšanu.

1) Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu. Šie dati definē konkrētu personu. Personas dati nav anonīmi dati, kurus nevar piešķirt konkrētai personai.

Personas dati var būt:

 • pamata personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese utt.
 • citi personas dati, kas uzskatāmi par "sensitīviem" datiem – rase, etniskā piederība, reliģija vai veselības stāvoklis.

Lai izpildītu jūsu pasūtījumu vai nosūtītu mūsu jaunumus, mums ir nepieciešami tikai pamata personas dati, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkrēto pakalpojumu.

2) Datu pārzinis un apstrādes puse

Pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Mēs kļūstam par pārziņiem, kad jūs iegādājaties produktus interneta veikalā vai abonējat mūsu jaunumus. Kā pārzinis mēs esam atbildīgi par visu ar jūsu personas datu aizsardzību saistīto prasību un pienākumu izpildi.

Zemāk ir norādīta jūsu personas datu pārziņa kontaktinformācija:

KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00, Prāga, 6
E–pasts: info@kulina.lv
Informatīvā tālruņa līnija: +371 6766 0460

Apstrādes puse tikai apstrādā datus, bet nenosaka datu apstrādes mērķus vai veidus. Mūsu gadījumā apstrādes puses ir mūsu partneri, kuriem mēs sniedzam komerciālu informāciju. Mēs vienmēr parakstām līgumu ar apstrādes pusēm un pārliecināmies, ka tās ievēro datu aizsardzības prasības.

3) Personas datu apstrādes noteikumi

Mēs personas datu apstrādi nodrošinām ar pienācīgu rūpību un atbildību. Mēs ievērojam noteikumus, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku jūsu personas datu aizsardzību.

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs rīkojamies saskaņā ar šādiem principiem:

 • Likumības, taisnīguma un pārredzamības princips - mūsu personas datu izmantošanai šajā nolūkā ir jābūt likumīgai, jums ir jāzina, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti un cik lielā mērā tie tiek pārsūtīti, un vai saistībā ar tiem nav pārkāpumu vai tiek netiek pazaudēti.
 • Ierobežotā mērķa princips - mēs apkopojam personas datus noteiktiem, skaidri formulētiem un likumīgiem mērķiem un nodrošinām, ka pēc datu apkopošanas tie netiek izmantoti neatbilstoši sākotnējiem mērķiem.
 • Datu minimizācijas princips - mēs apstrādājam tikai tos datus, kas ir pietiekami, būtiski un nav pārmērīgi saistībā ar nolūkiem, kuriem tie ir savākti.
 • Datu precizitātes princips - mēs veicam visus saprātīgos pasākumus, lai šie dati būtu precīzi un vajadzības gadījumā tiktu atjaunināti, kā arī veicam visus saprātīgos pasākumus, lai nekavējoties dzēstu vai labotu neprecīzus datus.
 • Glabāšanas ierobežojuma princips - mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk kā nepieciešams, lai izpildītu mērķus, saistībā ar kuriem tie tiek apstrādāti. Kad visi apstrādes mērķi ir izpildīti, apstrāde ir jāpārtrauc, vai nu dzēšot datus vai padarot tos anonīmus.
 • Integritātes un konfidencialitātes princips - mēs apstrādājam personas datus tā, lai nodrošinātu to pienācīgu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

4) Jūsu personas datu apstrādes mērķi un likumība

Jūsu dati tiek ievākti konkrētu, skaidru un likumīgu iemeslu dēļ. Tie tiek apstrādāti likumīgi, godīgi un pārredzamā veidā. Jūsu datu apstrāde, kas nav saderīga ar šiem nolūkiem vai neatbilst šiem mērķiem, ir nepieņemama.

Zemāk ir aprakstīti jūsu personas datu apstrādes mērķi:

 • Līguma izpilde – datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izpildītu jūsu pasūtījumu, kas veikts mūsu interneta veikalā.
 • Piekrišana – mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu. Piekrišana jāsniedz katru reizi katram mērķim atsevišķi, un vienmēr skaidri jānorāda piekrišanas apjoms un termiņš. Jūsu piekrišana vienmēr ir saistīta ar kādu no jūsu darbībām — lai dotu piekrišanu, jums jāatzīmē izvēles rūtiņa. Doto piekrišanu vienmēr var atsaukt.
 • Likumīgās intereses – datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu mērķiem, izņemot, ja šādu interešu sasniegšanā netiek ievērotas pamattiesības un pamatbrīvības.

5) Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz personas datiem:

 • tiesības būt informētam – jums ir tiesības iegūt informāciju par mūsu kā jūsu personas datu pārziņa identitāti. Jums ir tiesības saņemt informāciju par apstrādes juridisko pamatu (līguma informācija), personas datu apstrādes mērķiem (pirkuma līgums) vai laika posmu, kurā jūsu personas dati tiks uzglabāti. Pirms datu apstrādes mēs vienmēr informēsim jūs par datu vākšanas un apstrādes mērķi un juridisko pamatu.
 • tiesības piekļūšanai – jūs varat mums jautāt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja mēs to darām, mēs varam jums izsniegt jūsu turēto personas datu kopiju.
 • tiesības uz labojumiem – jūs esat tiesīgs pieprasīt no mums jebkādu neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums kā jūsu datu pārzinim nav pienākuma regulāri pārbaudīt, vai jūsu dati ir derīgi vai pilnīgi. Lai atjauninātu datus, tiek izpildītas tiesības labot datus.
 • tiesības dzēst vai “tiesības tikt aizmirstam” nozīmē, ka noteiktos gadījumos mums ir pienākums dzēst jūsu personas datus – ja tie vairs nav vajadzīgi mērķim, kuram mēs tos vācām vai vairs neapstrādājam; ja jūs esat atsaucis piekrišanu apstrādāt savus personas datus vai ja nepastāv juridisku iemeslu to turpmākai apstrādei; ja jūs iebilstat pret apstrādi un nav juridiska pamata turpmākai datu apstrādei.
 • tiesības iebilst – jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi konkrētā situācijā. Likums attiecas uz gadījumiem, kad jūsu personas dati ir nepieciešami, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs, vai pildot valsts pilnvaras, kas uzticētas administratoram (ko mēs kā administrators nedarām), vai administratora likumīgo interešu gadījumā. Tādā gadījumā mēs vairs neapstrādāsim personas datus, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai šādiem iemesliem celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības. Ja iebilstat pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šādiem mērķiem.
 • tiesības uz datu pārnesamību – personai ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus viņš sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu vai līgumu, vai ja apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.
 • tiesības uz ierobežotu apstrādi – jums ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem apstākļiem:
 1. jūs apstrīdat personas datu precizitāti uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 2. apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
 3. mums dati vairs nav nepieciešami apstrādei, bet likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai;
 4. jūs iebilstat pret apstrādi – kamēr tiek pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajām interesēm.

Ja apstrāde ir ierobežota, šādus personas datus, izņemot uzglabāšanu, var apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai juridisku prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvībai vai citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsardzībai vai Savienības vai dalībvalsts interesēs.

 • tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, kas attiecībā uz jums rada tiesiskās sekas vai kas būtiski ietekmē jūs līdzīgā veidā - citiem vārdiem sakot, jebkurš lēmumu pieņemšanas process, kas ietekmē jūs, ir jāpieņem cilvēkam, nevis jābalsta, piemēram, uz novērtējumu, ko veic datorprogramma.

6) Jūsu informācijas izpaušana

Jūsu personas datu saņēmējs ir persona, kurai mēs tos izpaužam. Lai veiktu piedāvātos pakalpojumus, mēs varam atklāt un kopīgot jūsu personas datus ar šādiem saņēmējiem:

 • personām, kas piedalās jūsu pasūtījuma piegādē (pastnieki, kurjeri). Mēs izpaužam jūsu personiskos datus kurjeru uzņēmumiem, lai piegādātu pasūtītos produktus, un šajā gadījumā tie kļūst par jūsu personas datu pārziņiem;
 • personām, kas pārvalda mūsu interneta veikalu (uzņēmošais uzņēmums);
 • personām, kas pārvalda un izsūta jaunumus.

7) Personas datu aizsardzība

Mēs esam ieviesuši atbilstošus organizatoriskos aizsargpasākumus un drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas pazaudēšanas, izpaušanas, izmantošanas vai nesankcionētas piekļuves.

Par personas datu pārkāpumu (un mēs esam pārliecināti, ka tāds nenotiks) mēs 72 stundu laikā paziņosim piemērojamajam regulatoram. Ja pārkāpums radīs risku jums, mēs informēsim arī jūs, ja mums būs derīga jūsu kontaktinformācija.

8) Noslēguma noteikumi

Augstāk minētie noteikumi laiku pa laikam var tikt atjaunināti vai mainīti. Lūdzu, vienmēr iepazīstieties ar atjaunināto versiju, kas pieejama mājaslapā.

Ja jums ir iebildumi pret veidu, kādā tiek apstrādāti jūsu dati, lūdzu, sazinieties ar mums.

Noteikumi ir spēkā no 01.11.2022.